“มูเล่ย์ร่อง วี” หรือลูกรอกร่องวี V-Pulley เป็นมูเล่ย์ […]